ردیفنام و نام خانوادگینام شرکتایمیل
۱جبار کیانی پور
Mr. Jabbar Keyanipour
رئیس کمیتهJabbar.kianipur@gmail.com
۲آقای مهران صمصامی
Mr. Mehran Samsami
فولاد تیام بیستونsamsami.mehran@yahoo.com
۳آقای بلدی
Mr. Baladi
نماینده وزارت امور خارجه
۴آقای اسماعیل موذنی
Mr. Esmaeil Moazeni
نوآوران دارویی کیمیاceo@kimia-pharma.co
moazeni.e@gmail.com

۵آقای داود فراهانی
Mr. Davood Farahani
جهان کریستالdfarahani@jahancrystal.com
۶آقای محمدرضا صداقت
Mr. Mohammadreza Sedaghat
درچینinfo@iranianpistachio.com
۷آقای پرهام رضایی
Mr. Parham Rezaei
بازرگانی پویش فراسو کیمیاparhamrezaei@yahoo.com
۸خانم مریم بهروزی
Ms.Maryam Behrouzi
کارشناس امور بین الملل اتاق ایرانm.behrouzi@iccima.ir