در ادامه ی گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و اسلواکی صورت گرفت:

دیدار و رایزنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین با آرپد ارشک، وزیر حمل و نقل اسلواک در خصوص توسعه همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک